ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
Ημ/νία :15-04-2021
Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΓΑ (15-4-2021)

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την πρόσκληση της 12ης /4/2021.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Συζήτηση του προτεινόμενου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Γ.Α.
2. Αριθμός θέσεων ανά Τμήμα της Ε.Γ.Α. και προκήρυξη νέων (κενών) θέσεων
3. Αντιπρόσωποι Τμημάτων Ε.Γ.Α. στην Επιτροπή της Ακαδημίας
4. Διάφορα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Ζέρβας ευχαρίστησε καταρχάς την κ. Ευστράτογλου για τον χρόνο που διέθεσε για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη, με ιδιαίτερη προσοχή, το Καταστατικό της Ακαδημίας. Ακολούθησε συζήτηση επί των προτεινόμενων άρθρων αλλά λόγω της πίεσης του χρόνου η συζήτησή του θα συνεχιστεί και ολοκληρωθεί στο επόμενο Δ.Σ. της Ε.Γ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο
Για την προκήρυξη των θέσεων κάθε Τμήματος αποφασίστηκε να επικοινωνήσει ο αντιπρόσωπος εκάστου Τμήματος με τα υπόλοιπα Τακτικά μέλη και να κάνει την αντίστοιχη πρόταση. Με βάση τις προτάσεις αυτές θα γίνει άμεσα η προκήρυξη των νέων θέσεων.

ΘΕΜΑ 3ο
Μετά από συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως ο αριθμός των θέσεων κάθε Τμήματος να είναι δέκα (10). Για το κάθε Τμήμα ορίστηκε ο αντιπρόσωπός του, ο οποίος αναφέρεται στον κατάλογο των Τακτικών μελών της Ε.Γ.Α. που επισυνάπτεται.

ΘΕΜΑ 4ο
• Συζητήθηκε το θέμα της κοινοποίησης των Πρακτικών των Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. και αποφασίστηκε όπως μετά την επικύρωσή τους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Α.
• Αποφασίστηκε να σταλεί το Καταστατικό της Ε.Γ.Α. σε μορφή pdf στα μέλη του Δ.Σ. και να καταρτιστεί κατάλογος των εκλιπόντων μελών της Ε.Γ.Α. με αναφορά το Τμήμα στο οποίο ανήκαν.

Επισυναπτόμενo Αρχείo:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram