ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
-
ΕΜΑΙL
akaram@aua.gr
ΙΔΡΥΜΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1969 
Σπουδές Γεωπονίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.)
1976 
Μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του Αθλου Οθωνος και Αθηνάς Σταθάτου στο Παν/μιο Reading της Αγγλίας
1977 
Ph.D Thesis, Department of Agricultural Botany, University of Reading, U.K
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Αριστούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (σήμερα Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διδάκτωρ Γεωργικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου του Reading (Μ. Βρετανία). Από το 1981 Καθηγητής της Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εξελέγη  δύο φορές Αντιπρύτανης (1991-1997) και Πρύτανης (2000-2004). Διετέλεσε επίσης επί 28 χρόνια Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας, Διευθυντής του Τομέα Φυτικής Παραγωγής (1988-1989) και έχει εκλεγεί δύο φορές (2009 και 2011) Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του Γ.Π.Α. μετά από την αφυπηρέτησή του (2013). Από το 2010 είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τραπέζης της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής έχει επιμεληθεί της συγγραφής του κεφαλαίου των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία καθώς και της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της γεωργίας.

Από το 2004 έως το 2007 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη θέση αυτή, μεταξύ των άλλων, συνέβαλε αποφασιστικά στην εκπόνηση και εφαρμογή σημαντικού νομοθετικού έργου (ενδεικτικά, ν.  3328/2005 «Ίδρυση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.», ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση δια Βίου Μάθησης», ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ν. 3467/2006 «Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι.», κ.ά.), ν. 3653/2008 για την έρευνα και την τεχνολογία κ.ά.

Προήδρευσε της Συνόδου Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων (2003) και διετέλεσε τακτικό μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών ΔΕΠ (2003-2004), εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (2003-2004) και μέλος του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (1997-2000). Πρόεδρος (2005-2011) της Διοικούσας Επιτροπής της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη του Οικονομικού Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. για την Ευρώπη (UNECE). Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Συμβούλια Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., σε συναντήσεις του Ο.Ο.Σ.Α., και στη Γεν. Συνέλευση της UNESCO (2005). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και είναι από τον Νοέμβριο 2015 μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχει συγγράψει 8 βιβλία και περισσότερα από 90 άρθρα και μονογραφίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά Ακαδημιών, συλλογικούς τόμους, μελέτες και εγκυκλοπαίδειες. Έχει επιμεληθεί την έκδοση πρακτικών συνεδρίων, έχει προεδρεύσει σε διεθνή συνέδρια και το έργο του έχει αναγνωρισθεί διεθνώς. Επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γεν. Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλων φορέων, έχει κληθεί κατ’ επανάληψη να αξιολογήσει  προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή Εκθέσεων διεθνών πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή  στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή καθώς και για την Αναγεννητική Γεωργία. Έχει προταθεί από την Ακαδημία Αθηνών ως υποψήφιος της Ελλάδος στο Διεθνές Βραβείο Bertebo της Σουηδικής Γεωργικής Ακαδημίας (1999), έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για μία μονογραφία αξιολόγησης της αντοχής εγχώριων πληθυσμών σιταριού στην ξηρασία (2008), έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην ελληνική παιδεία και τον πολιτισμό με το χρυσό μετάλλιο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (2010), από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (2014) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (2014). Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2019) και Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (2022).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας ή /και πλέον σημαντικές)
Καραμάνος, Α.Ι. (1972)
Στάγδην άρδευσις δια πολλαπλής βαλβίδος. Δελτίο της Ελληνικής Επιτροπής Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων, 60/61, 10-27.
Karamanos, A.J. (1974)
The "Multivalve" irrigation method. Bulletin of the International Commmission on Irrigartion and Drainage Jan. 1974, 42-59
Elston, J., Karamanos, A.J., Kassam. A.M. & Wadsworth, R.M
The water relations of the field bean crop. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 273, 581-591.
«Επίδραση παραγόντων του εναέριου και εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη, αζωτοδέσμευση και απόδοση ποικιλιών φακής»
«Υδατική καταπόνηση και παραγωγικότητα ποικιλιών κτηνοτροφικών κουκιών»
«Υδατική καταπόνηση και σποροπαραγωγή μηδικής»
«Μεταβολές των αποδόσεων διαφόρων καλλιεργειών και περιβαλλοντικές μεταβλητές στον Ελλαδικό χώρο
Καραμάνος, Α. Ι. (2009). Παιδείας κείμενα, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 281
Karamanos, A. J. , Economou G., Livanos, G. & Papastavrou, A. (2008). Evaluating yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces, Athens, 239 pp. (Βραβείο Εμμ. Μπενάκη της Ακαδημίας Αθηνών).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram