ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
FLIRE: Floods and Fire Risk assessment and management
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
mmimik@chi.civil.ntua.gr
2107722880
Χρονική Διάρκεια
3 έτη
Ημερ/νία Έναρξης
01/10/2012
Ημερ/νία Λήξεως
30/09/2015
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Υπερσύνδεσμος

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνδυαστική και αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας και πυρκαγιάς, με τη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής, λαμβανομένων υπόψη ζητημάτων πρόληψης, προσαρμογής και αλληλεπίδρασης. Η περιοχή εφαρμογής είναι μια τυπική Μεσογειακή περιαστική περιοχή στην Αν.Αττική, που εκτείνεται σε περίπου 200km2. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η περιοχή αστικοποιήθηκε με ταχείς ρυθμούς και είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, με αποτέλεσμα τη σταδιακή οικολογική της υποβάθμιση. Το FLIRE περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εξής εργαλείων και δράσεων:

  1. Εργαλείο Διαχείρισης Μετε/κής Πληροφορίας (WIMT) που θα λαμβάνει βραχυπρόθεσμη πρόγνωση καιρού δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες, θα ταξινομεί τις καιρικές συνθήκες ως ευνοϊκές για ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας ή πυρκαγιάς.
  2. Εργαλείο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνιστώσες για μοντελοποίηση λεκάνης απορροής, αστική μοντελοποίηση και ένα Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Πλημμύρας. Αυτό το εργαλείο, θα λαμβάνει από το WIMT την πληροφορία για κίνδυνο πλημμύρας και θα ενεργοποιεί το αντίστοιχο Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης (EWS).
  3. Εργαλείο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιάς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, που θα περιλαμβάνει μία συνιστώσα για μοντελοποίηση πυρκαγιάς και ένα Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Πυρκαγιάς, το οποίο θα λαμβάνει την πληροφορία για κίνδυνο πυρκαγιάς και θα ενεργοποιεί αντιστοίχως το EWS.
  4. Εργαλείο σχεδιασμού για την εκτίμηση και τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας, που θα χρησιμοποιεί τις συνιστώσες του προηγούμενου μοντέλου(2) και θα ενσωματώνει επιπλέον μία συνιστώσα μοντελοποίησης αστικής ανάπτυξης και έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας.
  5. Την ενοποίηση όλων των συνιστωσών σε ένα ενιαίο Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων(DSS) με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς.
  6. Τη δοκιμή του συστήματος στην Αν. Αττική.

Τη δημοσιοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων για την εφαρμογή των εργαλείων σε άλλες περιοχές, με παρόμοια χαρακτηριστικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
earthclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram