ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

Οργάνωση - Λειτουργία

ΟΡΓΑΝΑ

1. Η Γενική Συνέλευση 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή 
4. Η Επιτροπή της Ακαδημίας 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το Ιδρυτικό Καταστατικό της Ε.Γ.Α. εγκρίθηκε στις 30-11-2001. Το Καταστατικό αναθεωρήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. στις 18-5-2017

ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Γ.Α. έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το νέο Καταστατικό. Το Σχέδιο τελεί υπό την έγκριση της Γεν. Συνέλευσης
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης και για κάθε θέμα που κανονικά υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του οργάνου αυτού, οπότε και φέρει αυτή (η Γ.Σ.) την ευθύνη. Στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκουν:
• Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής.
• Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
• Η ανάκληση των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής
• Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής.
• Η αποδοχή της εγγραφής νέων μελών.
• Η έγκριση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σωματείου.
• Η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.
• Η λύση του Σωματείου.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται σε επτά (7) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις συμβούλους. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. ενώ ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά εντός δε-καπενθημέρου από την επομένη της εκλογής του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με κοινοποίηση στα λοιπά μέλη προσκλήσεως στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος, ο χρόνος και τα θέματα της συνεδριάσεως, τουλάχιστον πριν 24 ώρες.
Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 5 μελών του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, οπότε διενεργείται μυστική ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή, υπηρεσία και τα Δικαστήρια καθώς και σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και γενικά φροντίζει για την εκ-πλήρωση των σκοπών του Σωματείου και συντονίζει τη δράση του.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματεί-ου. Ο Αντιπρόεδρος αυτοδικαίως καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου από το αξίωμά του ή αποχωρήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο πρώτος επιλαχών από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε κωλύματος ή αρνήσεώς του ο επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, εκτός από το βιβλίο των εισπράξεων και πληρωμών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Σωματείου και της τηρήσεως του βιβλίου Εισπράξεων και Πληρωμών.
Η Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης προς αυτή (Γενική Συνέλευση).
Σε περίπτωση κατά την οποία σύμβουλος (πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου περί των οποίων γίνεται λόγος παραπάνω) ή μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρήσει από το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή είτε λόγω παραιτήσεώς του είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τη θέση του καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση πίνακα των αναπληρωματικών, όπως αναφέρεται στο αμέσως επόμενο άρθρο και σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματός του ο δεύτερος, σε περίπτωση δε κωλύματος και αυτού η θέση του αποχωρήσαντος καταλαμβάνεται από ένα υποψήφιο από τον πίνακα των επιλαχόντων κατά την σειρά επιτυχίας των.
Η Επιτροπή της Ακαδημίας
Η Επιτροπή της Ακαδημίας υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους διατελέσαντες Προέδρους του Σωματείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα τακτικά μέλη του Σωματείου που εκλέγονται ανά ένα από κάθε Τμήμα τον Ιανουάριο κάθε έτους με ετήσια θητεία και εκπροσωπούν τα επιμέρους Τμήματα της Ακαδημίας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος. Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής απαιτείται απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. Μέλη τα οποία αδυνατούν να παρίστανται τακτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δηλώνουν τούτο εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., οπότε αποκλείονται από την σύνθεσή της και δεν υπολογίζονται για την απαρτία της.
Η Επιτροπή μελετά τους φακέλους των υποψηφίων μελών, παρουσιάζει τις υποψη-φιότητες και εισηγείται σχετικά προς την Γενική Συνέλευση.
Επίσης συζητεί και γνωμοδοτεί για θέματα που εισηγούνται οι εκπρόσωποι των τμημάτων και τα τμήματα που εκπροσωπούν, για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ακαδημίας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην Επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram