ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η μελέτη προς τον σκοπό της κατανόησης και επίλυσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως που αφορά τη γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα δάση και δασικά προϊόντα, γενικά, τη φύση, το γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, τους φυσικούς πόρους και τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, με γνώμονα την αειφορία των φυσικών πόρων, το σεβασμό των ανθρώπων και την ευζωία των εκτρεφομένων ζώων και πτηνών

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Την προώθηση των σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων

ΣΥΜΒΟΛΗ

Η συμβολή προς την πνευματική εξύψωση και συνεργασία μεταξύ των μελών.

ΠΑΡΟΧΗ

Η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, 
ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται κυρίως με τα εξής μέσα:
Με την ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των εργασιών μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών σχετικών προς τους άνω σκοπούς του Σωματείου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα δάση και γενικά τη φύση.
Με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
Με τη σύσταση μονίμων και προσωρινών επιτροπών μελετών.
Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, επιστημονικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των επιστημονικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και γενικά κάθε φύσεως υλικό που εμπίπτει στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου.
Με τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπές σχετικές προς τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τους σκοπούς του Σωματείου.
Με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας γεωργίας, των τροφίμων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Με την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Με τη συμμετοχή ως μέλους στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Εφαρμο-σμένων Επιστημών στην γεωργία, στα τρόφιμα και στη φύση (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature), καθώς και σε άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.
Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει τους σκοπούς του Σωματείου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
magic-wanddatabasechart-bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram