ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Ιερά οδός 75
+30 210 5294412
+30 6973407803
haa@aua.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (Ε.Γ.Α.) στη συνεδρία της 4-6-2024 συγκαλείται Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) για την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. με αντικείμενο τη διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Γ.Α.
Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία με θλίψη πληροφορήθηκε την εκδημία του Επιτίμου Μέλους της Φωτίου Βακάκη, διακεκριμένου μελετητή και εγκρατούς γεωπόνου, ο οποίος συντόνισε πληθώρα έργων αγροτικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας στη χώρα μας και το εξωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί […]
Π Α Ν Η Γ ΥΡ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Ν Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Τ Η Σ Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ Τ Η Σ 2 5 Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο […]

Ελληνική Γεωργική Ακαδημία

Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία είναι επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την πόλη των Αθηνών.
Ιδρύθηκε το 2000 και έγινε μέλος της Ένωσης Γεωργικών Ακαδημιών Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ευρώπης (UEAA).

Αποστολή της ΕΓΑ

Αποστολή της είναι:
1) Η μελέτη, με σκοπό την κατανόηση και επίλυση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως που αφορά τη γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα δάση και τα δασικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον, τον γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού χώρου, τον σεβασμό των ανθρώπων και την ευζωία των εκτρεφομένων ζώων και πτηνών.
2) Η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της.
3) Η παροχή επιστημονικής καθοδήγησης προς τα μέλη της, την πολιτική ηγεσία και τους φορείς της χώρας, κυρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης.
4) Η προώθηση και δημοσιοποίηση σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Επίτευξη των σκοπών της ΕΓΑ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται κυρίως με τα εξής μέσα:
Με την ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των εργασιών μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών σχετικών προς τους άνω σκοπούς του Σωματείου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα δάση και γενικά τη φύση.
Με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
Με τη σύσταση μονίμων και προσωρινών επιτροπών μελετών.
Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, επιστημονικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των επιστημονικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και γενικά κάθε φύσεως υλικό που εμπίπτει στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου.
Με τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπές σχετικές προς τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τους σκοπούς του Σωματείου.
Με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας γεωργίας, των τροφίμων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Με την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Με τη συμμετοχή ως μέλους στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Εφαρμο-σμένων Επιστημών στην γεωργία, στα τρόφιμα και στη φύση (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature), καθώς και σε άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.
Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει τους σκοπούς του Σωματείου

Διοίκηση της Ε.Γ.Α.

Πρόεδρος είναι o καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραμάνος και αντιπρόεδρος η καθηγήτρια Σοφία Ευστράτογλου
ΣΚΟΠΟΣ
Μελέτη με σκοπό την κατανόηση και επίλυση κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Με βάση το καταστατικό της Ακαδημίας τα μέλη χωρίζονται σε τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη και αντεπιστέλλοντα μέλη. 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 2002 και έγινε μέλος της Ένωσης Γεωργικών Ακαδημιών Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ευρώπης(UEAA)
ΤΜΗΜΑΤΑ
Στό καταστατικό της Ακαδημίας υπάρχει πρόβλεψη για 47 συνολικά τακτικά μέλη, που κατανέμεται σε δέκα Τμήματα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σκοπός της Ακαδημίας είναι η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, κυρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης. Την προώθηση των σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
για την γεωργία τα τρόφιμα & το περιβάλλον
Η Ε.Γ.Α. είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας, εγγραφείτε στο Newsletter 
file-emptygraduation-hatbookmarklocationlayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram